Общи условия на „Хийт Нутришън“ ЕООД

I. Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Хийт Нутришън“ ЕООД, с адрес: гр. София, бул. Цар Борис III, бл. 210, ЕИК 205009820, представлявано от Иван Цветанов Бояджиев, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и клиентите, наричани по-долу „Ползватели“, на Интернет сайт „www.heatfood.bg”, наричан по-долу „Сайтът”.

 

ІІ. Данни за доставчика

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
1. Наименование на Доставчика: „Хийт Нутришън“ ЕООД
2. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Цар Борис III, бл. 210
3. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ул. Иван Димитров 15
4. Данни за кореспонденция: info@heatfood.bg
5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205009820
6. Надзорни органи:

◦ Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел.: 02/91-53-594, 02/91-53-535 факс: 02/91-53-525, е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg , уеб сайт: www.cpdp.bg
◦ Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22 Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. Характеристики на www.heatfood.bg

Чл. 3. Интернет сайтът, достъпен на онлайн адрес – www.heatfood.bg, предоставя на Ползвателите възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите стоки от дружеството чрез интернет сайт: www.heatfood.bg , включително следното:
1. Извършване на регистрация и създаване на профил за преглеждане на Интернет сайт: www.heatfood.bg и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
2. Извършване на електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Интернет сайт: www.heatfood.bg чрез интерфейса на страницата на дружеството, достъпна в Интернет;
3. Сключване на договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Хийт Нутришън ЕООД;
4. Извършване на всякакви плащания във връзка със сключените договори с поддържания от дружеството Интернет сайт: www.heatfood.bg, съгласно поддържаните от сайта начини за разплащане.
5. Получаване на информация за нови стоки, предлагани от Хийт Нутришън ЕООД;
6. Преглеждане на стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
7. Получаване на уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на Интернет сайта: www.heatfood.bg;
Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.
Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от www.heatfood.bg рез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.heatfood.bg или друго средство за комуникация от разстояние.
(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.
(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Интернет сайт и настоящите Общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адрес: www.heatfood.bg в Интернет.
(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите Общи условия.
(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.
Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.
(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. Регистрация за използване на www.heatfood.bg

Чл. 7. (1) За да използва Интернет сайт: www.heatfood.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.
(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта, поддържан от Доставчика.
(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“ и „Регистрация“, Ползвателят декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и вътрешните правила за поверителност и защита на личните данни съгласно Регламент 2016/679 на „Хийт Нутришън“ ЕООД, както и че се съгласява с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя, като между него и Доставчика възникват договорни отношения.
(5) При извършване на регистрацията, Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
(6) В случай, че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.
Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на настоящите Общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.
(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.
(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.
(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.
(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

V. Технически стъпки за сключване на договор за покупко-продажба

Чл. 9. (1) Ползвателите, използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в www.heatfood.bg
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите Общи условия, достъпни на адрес www.heatfood.bg
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в Интернет сайт: www.heatfood.bg и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в www.heatfood.bg
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на www.heatfood.bg чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на www.heatfood.bg и добавянето им към списък със стоки за покупка;
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(6) Потвърждение на поръчката.

 

VI. Особени задължения на доставчика. Защита на портебителите

Чл. 11. Правилата на описани в раздел VI от настоящите Общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в Сайта на дружеството, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.
Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на Сайта на www.heatfood.bg
(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на www.heatfood.bg
(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, които не са включени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:
• В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на www.heatfood.bg
• При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите Общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта, поддържан от Доставчика.
(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на www.heatfood.bg преди сключването на договора за покупко-продажба.
(6) Доставчикът има право по всяко време да променя информацията, публикувана в Сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Ползвателите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез Сайта, част от информацията да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Ползвателят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.
(7)Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на www.heatfood.bg.
(8) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.
Чл. 13. (1) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.
(2) Ползвателят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.
Чл. 14. (1) Ползвателят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:
• за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
• за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
• за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики, включително за парфюмерийни и козметични продукти;
• за доставка на аудио – и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от Ползвателя;
• за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.
(4) В случай, че Ползвателят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.
(5) Ползвателят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началния момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на www.heatfood.bg, освен ако стоките са поръчани в една доставка.
(2) В случай, че Ползвателят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика www.heatfood.bg.
(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.
(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява Ползвателя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.
(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.
Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на Ползвателя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.
(2) Ползвателят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.
(3) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на Ползвателя – страна по договора.

 

VII. Други условия

Чл. 17. (1) Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.
(2) Ако срокът по ал. 1 не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.
Чл. 18. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

 

VIII. Защита на личните данни

Чл. 19. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент за защита на личните данни 2016/679, приет от Европейския съюз.
(2) Доставчикът „Хийт Нутришън” ЕООД, в качеството си на администратор на лични данни, предприема всички необходими мерки за защита на личните данни на Ползвателите на поддържания Интернет сайт, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни.
С приемането на настоящите Общи условия, Ползвателите дават своето съгласие, предоставените от тях лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Доставчика за целите на изпълнението на договора за покупко-продажба и доставката на поръчаните стоки. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави. На страницата www.heatfood.bg се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявените стоки. Доставчикът гарантира на Ползвателите на сайта неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.

(3) Ползвателите имат право на достъп до собствените си Лични данни, които са въвели и/или са станали достояние на Достaвчика при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.
(4) Ползвателите имат право да заяви желанието си за изтриване на своя потребителски профил, ведно с прилежащите към него данни, от системата на Доставчика.
(5)От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на електронен адрес за контакт, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.
(6) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това.
(7) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки, докато е налице регистрация на Ползвателя в Интернет сайта на Доставчика.
(8) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни свързани с поведението на Ползвателя при използването на Сайта на Доставчика: www.heatfood.bg
Чл. 20. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

 

IX. Изменение и достъп до общите условия

Чл. 21. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Интернет сайт: www.heatfood.bg, които имат регистрация. Доставчикът не носи отговорност, в случай че Ползвателите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи Условия.
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на настоящите Общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.
(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на настоящите Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрация в сайта. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.
Чл. 22. Доставчикът публикува настоящите Общи условия, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

X. Прекратяване

Чл. 23. Настоящите Общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
• при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
• по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
• едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
• при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
• при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на Хийт Нутришън ЕООД. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
• в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XII. Други условия
Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 27. Настоящите Общи условия, използвани на Интернет сайт www.heatfood.bg влизат в сила от 17.06.2019г.